Love for Frederiksværk Gymnastikforening
 
§ 1
 
Foreningens navn er FREDERIKSVÆRK GYMNASTIKFORENING og dens hjemsted er Halsnæs kommune.
Formålet med FREDERIKSVÆRK GYMNASTIKFORENING er gennem etablering af et godt samvær og via udøvelsen af en helserøgtende funktion, at skabe interesse for gymnastikken.

§ 2
 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Den indvarsles 14 dage før i lokalavisen.  Generalforsamlingen er højeste myndighed og bestemmelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§ 3
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1.   Valg af dirigent.
2.   Beretning.
3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for den forløbne år.
4.   Indkomme forslag
5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter
6.   Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelses dato.

§ 4
 
For at have stemmeret ved generalforsamlingen kræves 3 måneders medlemskab samt at vedkommende er fyldt 16 år.

§ 5
 
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og består af 7 medlemmer. Bestyrelsen afgår på skift efter en 2-års periode, dog kan formanden og kasserer ikke afgå samtidigt. Første gang er formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Næste gang er kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg er tilladt.

§ 6
 
På generalforsamlingen vælges endvidere 2 suppleanter for bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant. Disse vælges alle for et år af gangen. Genvalg er her ligeledes tilladt.

§ 7
 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes enten på bestyrelses foranledning eller såfremt mindst 1/3 af medlemmerne skrifteligt til bestyrelsen fremsender begæring herom med angivelse af dagsorden. Hvis ikke den første indkaldte generalforsamling er beslutningsdygtig, hvilket vil sige, at 2/3 af samtlige medlemmer er til stede, skal bestyrelsen inden en måned med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der i alle tilfælde vil være beslutningsdygtig.

§ 8
 
Bestyrelsesmøder afholdes enten på formandens foranledning eller såfremt mindst 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer kræver det. Udebliver et medlem af bestyrelsen mere end 2 gange i træk fra møderne uden at det i forvejen er blevet meddelt de øvrige bestyrelsesmedlemmer, ekskluderes vedkommende af bestyrelsen og en af suppleanterne indkaldes.

§ 9
 
Alle kan optages som medlem af foreningen.
Kontingentet fastsættes for et år af gangen af den for den pågældende periode siddende bestyrelse. Passiv medlemmer kan optages.
Kontingentrestance kan medføre udelukkelse af foreningen.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Vedkommende skal, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om udelukkelse endeligt afgøres på førstkommende generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10
 
Foreningens kasserer skal til enhver tid føre en kassebog og en medlemsfortegnelse, hvoraf det tydeligt fremgår, hvor meget hvert enkelt medlem har indbetalt indenfor et regnskabsår.
Foreningens regnskabsår er 01 juli til 30 juni.
Kasseren skal inden 1. september udarbejde resultatopgørelse og status for det forgangne år til gennemgang af revisor.
Revisoren skal hvert år inden udgangen af august måned gennemgå de samlede regnskab og se, at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning af revisor samt bestyrelsesmedlemmer.
Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 

§ 11
 
Tegningsret.
Foreningen tegnes af formanden.
Ved formandens fravær af kasseren.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 12
 
Foreningens opløsning kan kun vedtages af en i den anledning indkaldt generalforsamling og mindst ¾ flertal af de afgivne stemmer. Ved foreningens opløsning overføres foreningens formue til Halsnæs Idrætsråd til brug for almennyttige formål.

§ 13
 
Ændringer af disse love kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
 

Tilrette på ordinær generalforsamling 2014
 

 
Bliv medlem

Online tilmelding og betaling i Frederiksværk Gymnastikforening

Tilmelding/betaling
Kalender
Besøg vores side
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Frederiksværk Gymnastikforening | Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk|CVR nr. 33942346 |frvgymnastik@gmail.com