Vedtægter for Frederiksværk GymnastikForening
 
§ 1
 
Foreningens navn er FREDERIKSVÆRK GYMNASTIKFORENING og dens hjemsted er Halsnæs kommune.
Formålet med FREDERIKSVÆRK GYMNASTIKFORENING er gennem etablering af et godt samvær og via udøvelsen af en helserøgtende funktion, at skabe interesse for gymnastikken.
 
 
§ 2
 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned. Den  indvarsels 14 dage før i lokalavisen. Generalforsamlingen er højeste myndighed og bestemmelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. 
 
 
§ 3
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det foløbne år.
4. Indkommende forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter
6. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelses dato.
 
 
§ 4
 
For at have stemmeret ved generalforsamlingen kræves 3 måneders medlemskab samt at vedkommende er fyldt 16 år.
 
 
§ 5
 
Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling og skal bestå af minimum af 5 bestyrelses medlemmer og skal være et ulig tal. Bestyrelsen afgår på skift efter en 2-års periode, dog kan formanden og kasserer ikke afgå samtidigt. Første gang er formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Næste gang er kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg er tilladt.
 
 
§ 6
 
På generalforsamlingen vælges endvidere 2 suppleanter for bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant. Disse vælgs alle for et år af gangen. Genvalg er her ligeledes tilladt.
 
§7
 
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes enten på bestyrelses foranledning eller såfremt mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt til bestyrelsen fremsender begæring herom med angivelse af dagsorden. Hvis ikke den første indkaldte generalforsamling er beslutningsdygtig, hvilket vil sige, at 2/3 af samtlige medlemmer er til stede, skal bestyrelsen inden en måned med mindst 8 dages varsel indkalde til en generalforsamling, der i alle tilfælde ville være beslutningsdygtig.
§ 8
 
Bestyrelsesmøder afholdes enten på formandens foranledning eller såfremt mindst 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer kræver det. Udebliver et medlem af bestyrelsen mere end 2 gange i træk uden at der i forvejen er blevet meddelt de øvrige bestyrelsesmedlemmer, ekskluderes vedkommende af bestyrelsen og en af suppleanterne indkaldes.
 
 
§ 9
 
Alle kan optages som medlem af foreningen.
Kontingentet fastsættes for et år af gangen af den for den pågældende periode siddende bestyrelse. Passive medlemmer kan optages.
Kontingentrestance kan medføre udlukkelse af foreningen.
Bestyrelse kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Vedkommende skal, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og kan kræve at spørgsmålet om udelukkelse endeligt afgøres på førstkommende generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 10
 
Foreningens kasserer skal til enhver tid føre en kassebog og en medlemsfortegnelse, hvoraf det tydeligt fremgår, hvor meget hvert enkelt medlem har indbetalt indenfor et regnskabsår.
Foreningens regnskabsår  er 01 August til 31 juli.
Kasseren skal inden 1 september udarbejde resultatopgørelse og status for det forgangne år til gennemgang af revisor.
Revisoren skal hvert år inden udgang af september måned gennemgå den samlede regnskab og se at beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med en påtegning af revisor samt bestyrelsesmedlemmer.
For at kunne være i stand til at foretage betalinger i udenlandske valuta, må foreningen godt anskaffe sig kreditkort som Visa eller Mastercard og den forbindelse stifte gæld.
 
 
§ 11
Tegningsret.
Foreningen tegnes af formanden.
Ved formandens fravær af kasseren.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
 
 
§ 12
 
Foreningens opløsning kan kun vedtages af en i den anledning indkaldt generalforsamling og med mindst 3/4 flertal af de afgivne stemmer.  Ved foreningens opløsning overførers foreningsens formue til Halsnæs Idrætsråd til brug af almennyttige formål.
 
 
§ 13
 
Ændringer af disse love kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor

 

Tilrettet på ordinær generalforsamling 2019
Bliv medlem

Online tilmelding og betaling i Frederiksværk Gymnastikforening

Tilmelding/betaling
Kalender
Besøg vores side
Frederiksværk Gymnastikforening | Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk|CVR nr. 43600133 |frvgymnastik@gmail.com